WSKLuM   VILVOORDE  v.z.w.         Havendoklaan 2         1800   VILVOORDE      tel:  0470 / 27 57 27 info@wsklumvilvoorde.be STATUTEN Hoofdstuk 1.  DE VERENIGING Art. 1 Op 03 december 1977 werd in het kader van de SPORTKRING van de LUCHTMACHT een vereniging zonder winstoogmerk opgericht:  “WATERSPORTKRING van de LUCHTMACHT VILVOORDE”, afgekort tot “WSKLuM V”.  De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 2 en ressorteert onder de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van  Brussel. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar om het even welke plaats binnen het Vlaamse Gewest en de nodige formaliteiten hiertoe te  vervullen. Art. 2 Het belangeloos doel van de vereniging is de beoefening en bevordering van de watersport, met een bijzondere nadruk op kleinzeilerij. Hiervoor worden  installaties en materieel ter beschikking van de leden gesteld. De vereniging geeft iedereen een gelijke behandeling ongeacht ras, religieuze of politieke overtuiging,  geslacht of seksuele geaardheid. De vereniging ontzegt zich formeel elke inmenging in politieke, filosofische, religieuze en militaire standpunten. De vereniging mag alle roerende en onroerende  goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te realiseren. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig  kunnen zijn. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. Dit met  inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten volledig zullen bestemd worden voor de verwezenlijking van de doelstellingen.  Art. 3 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden. In het geval van een vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering, tijdens dezelfde beraadslaging, één of meerdere vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden  vastleggen. Deze zijn belast met de vereffening van de ontbonden vereniging, Het erfdeel van de vereniging wordt overgedragen aan een vereniging met hetzelfde  belangeloos doel als bepaald in deze statuten of aan een door Defensie gepatroneerd sociaal werk. Hoofdstuk 2. LIDMAATSCHAP Art. 4 De vereniging heeft leden, toetredende leden, jeugdleden en ereleden. Het aantal leden mag niet minder zijn dan vier. Al deze personen betalen een jaarlijkse  bijdrage.   Leden zijn meerderjarige personen die als lid aanvaard werden door de Algemene Vergadering.   Toetredende leden zijn personen aanvaard door het bestuur en die nog moeten aanvaard worden door de Algemene Vergadering. Jeugdleden zijn minderjarigen.   Ereleden zijn personen die belangrijke diensten bewezen hebben aan de vereniging, als dusdanig voorgedragen door het bestuur en aanvaard door de Algemene  Vergadering. Art. 5 Aansluiting: elke kandidaat dient een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur. Dit deelt, zonder verantwoording, zijn beslissing mee aan de kandidaat. Bij gunstige  beslissing en na betaling van zijn jaarlijkse bijdrage wordt de kandidaat toetredend lid. Vanaf dan kan hij gebruik maken van de infrastructuur, materieel en de diensten  van de WSKLuM V. De definitieve aanvaarding wordt na verloop van minimaal een jaar genomen door de Algemene Vergadering.   Art. 6 Kandidaten van volgende categorieën krijgen bij aanvaarding een vermindering op hun bijdrage: 1.  Personen (militairen en statutaire burgers) verbonden aan Defensie, al of niet in actieve dienst. 2.  Agenten, al of niet in actieve dienst, verbonden aan de in België gelegen NAVO-instellingen. 3.  Belgische oud-militairen die een beroepsactiviteit van minimum vijf jaar effectieve dienst bij Defensie kunnen voorleggen.  4.  Leden die door de Algemene Vergadering als bestuurder worden aanvaard. 5.  Mindervaliden. 6.  Jeugdleden en jongeren tot en met vijfentwintig jaar en ononderbroken als jeugdlid ingeschreven. 7.  Leden ingeschreven als wonend onder eenzelfde dak. 8.  Ereleden.  Art. 7 Alle meerderjarige leden hebben stemrecht. Zij kunnen zich kandidaat stellen als bestuurder.  Art. 8 Elke activiteit voortvloeiend uit het lidmaatschap bij de WSKLuM V mag enkel op het sportieve vlak gebeuren en mag nooit aanleiding geven tot om het even  welk contract of vergoeding. Art. 9 Ontslag: ieder lid, erelid of jeugdlid kan zijn lidmaatschap opzeggen mits een ontslagbrief te richten aan de voorzitter van het bestuur. Een ontslagnemende is  evenwel verplicht tot de betaling van zijn kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin ontslag wordt ingediend. Personen die hun lidgeld niet betalen worden  aanzien als ontslagnemend. Een lid, niet in orde met zijn bijdrage op 31 januari van het lopend jaar, verliest zijn stemrecht bij de Algemene Vergadering. Wie zijn  bijdrage voldoet na deze datum blijft aangesloten in zijn hoedanigheid.  Hoofdstuk 3. DE ALGEMENE VERGADERING Art. 10 De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden en stemgerechtigde ereleden. De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt, principieel in de  maatschappelijke zetel, plaats in de loop van het eerste trimester.   Art. 11 De oproep voor de Algemene Vergadering zal aan alle leden en ereleden gestuurd worden volgens de wettelijke bepalingen, ten laatste vijftien dagen voor de  vergadering. De agenda en het verslag van de laatste Algemene Vergadering worden bij de oproeping gevoegd. Elk lid mag vragen om een bepaald onderwerp op de agenda te  plaatsen. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht. De aanvragen dienen gericht aan de voorzitter van het  bestuur tenminste één maand voor de datum van de Algemene Vergadering. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden. Alle stemgerechtigden hebben recht op één gelijkwaardige stem. De vertegenwoordiging wordt toegestaan mits voorlegging van een geschreven volmacht. In geen enkel geval kan een lid meer dan twee stemmen uitbrengen, zijn stem en deze van diegene die hij vertegenwoordigt.  Art. 12 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of bij zijn afwezigheid door een lid van het bestuur, door het bestuur aangeduid, dat aan de  vergadering deelneemt. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris voor de vergadering aan. De Algemene Vergadering duidt twee personen aan voor het opnemen van de stemmen. Art. 13 De Algemene Vergadering heeft volgende exclusieve bevoegdheden: 1.  De wijziging van de statuten.  2.  De benoeming en afzetting van de bestuurders en de rekeningtoezichters.  3.  De kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters. 4.  De benoeming en het ontslag van de ereleden. 5.  De aanvaarding en uitsluiting van de leden en jeugdleden. 6.  De goedkeuring van begroting en rekeningen. 7.  De ontbinding van de vereniging en in het algemeen, alle beslissingen die buiten de wettelijke en statutaire bevoegdheden van het bestuur liggen. Art. 14 De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Art. 15 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden, behoudens anders vermeld, genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van  stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. Op aanvraag van de meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden gebeuren de stemmingen geheim. Zij  zijn altijd geheim zo het gaat over personen. Een blanco stembiljet wordt niet geteld; enkel die stembiljetten die een stem uitbrengen voor of tegen een kandidaat of  voorstel worden geteld. Art. 16 Wijzigingen van de statuten gebeuren bij een Buitengewone Algemene Vergadering. De aanpassingen aan de statuten, aangebracht door het bestuur, worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld en uitgelegd. Voor een statutenwijziging moeten twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een  meerderheid van twee derde van de stemmen. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,  moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen. De tweede vergadering mag niet binnen  de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 17 Een uitsluiting van een lid, erelid of jeugdlid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken. De uitsluiting moet worden aangegeven in de  oproeping. Het lid, erelid of jeugdlid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de  aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. Art. 18 De Algemene Vergadering benoemt of vervangt bestuurders wier mandaat ten einde loopt of die ontslagnemend, afgezet of overleden zijn. De leden van het  bestuur worden verkozen voor de duur van 3 jaar. Zij kunnen ook verkozen worden voor een bepaalde duur. De Algemene Vergadering duidt één of twee commissarissen of rekeningtoezichters aan, belast met het nazicht van de boekhouding van de WSKLuM V. Art. 19 Tijdens de Algemene Vergadering zullen de rekeningen van het verlopen jaar voorgelegd worden. De aanvaarding hiervan door de Algemene Vergadering  betekent dat er kwijting wordt verleend aan het bestuur en aan de commissarissen of rekeningtoezichters. De begroting, voorstellen en aanbevelingen voor het volgende  jaar worden ter goedkeuring voorgelegd. De jaarrekeningen worden ingediend dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Art. 20 De bijdragen worden jaarlijks goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur. De bijdrage per lid mag niet hoger zijn dan 2500 Euro.  Art. 21 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag en getekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die erom  vragen. Dit verslag wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar het ter inzage ligt van de leden.   Art. 22 Elke wijziging aan de statuten, benoeming, ontslag of afzetting van bestuurders, zal bij het Belgisch Staatsblad ter publicatie aangeboden worden. Hoofdstuk 4. DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Art. 23 Het bestuur kan steeds in het belang van de vereniging een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen. Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op aanvraag van één vijfde van de leden. Deze aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan de  voorzitter. Een Buitengewone Algemene Vergadering dient samengeroepen te worden bij ontslag van één derde of meer van het bestuur. Een Buitengewone Algemene Vergadering dient bijeengeroepen te worden bij een statutenwijziging. Art. 24 De oproepingen en stemmingen gebeuren volgens de procedure voorzien voor de Algemene Vergadering. Hoofdstuk 5. HET BESTUUR Art. 25 Het bestuursorgaan of het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden, verkozen door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet lager zijn dan het aantal leden en mag niet hoger zijn dan vijftien. Indien er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen zal een rangschikking gemaakt worden volgens het  aantal bekomen stemmen. Indien meerdere kandidaten een familiale band hebben in eerste of tweede graad, mogen deze niet gelijktijdig functies van voorzitter,  secretaris of penningmeester bekleden. Zij mogen maximaal twee bestuurders afvaardigen.    Art. 26 Het mandaat van bestuurder eindigt bij het overlijden of ontslag van de bestuurder. Zijn tot bestuurder verkiesbaar alle meerderjarige leden in regel met hun  bijdrage. Bestuurders zijn herkiesbaar en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet. Alvorens een bestuurder af te zetten dient de Algemene  Vergadering hem de kans te geven zijn verdediging voor te leggen. Elke bestuurder of dagelijkse bestuurder is tegenover de vzw verplicht om zijn taak behoorlijk uit te  voeren. Bestuurders die zonder aanvaardbare reden afwezig zijn op vier op elkaar volgende bestuursvergaderingen worden uitgesloten uit het bestuur. Art. 27 Het bestuur verkiest onder de bestuurders minimum:   Een voorzitter    Een secretaris   Een penningmeester De samenstelling van het bestuur wordt ter publicatie aangeboden in het Staatsblad als bijlage bij wijziging van de statuten of als alleenstaande melding.  De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester dienen bezet te zijn. Bij ontstentenis zal de Algemene Vergadering voor om het even welke activiteit moeten  samenkomen. Het bestuur zal de lopende zaken afhandelen en binnen de dertig dagen een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen. Art. 28 Het bestuur mag zich laten bijstaan door personen, gekozen uit hoofde van hun bijzondere competentie, die nuttig zijn voor de goede werking van de vereniging.  De duur van deze bijstand kan beperkt worden. Art. 29 Het bestuur wordt samengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of zijn afgevaardigde, zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist maar ten  minste 2 maal per jaar. Het dient samengeroepen te worden indien 5 bestuurders erom vragen. De vergaderingen gebeuren op de plaats vermeld in de oproep. Art. 30 Het bestuur kan enkel beslissen zo de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij een  gelijk aantal stemmen voor en tegen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. De beslissingen van het bestuur worden in verslagen opgenomen en getekend door de voorzitter en de secretaris. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de  vereniging. Zij blijven ter inzage van de leden.  Art. 31 Het bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor wat betreft het beheer van de vereniging teneinde haar belangeloos doel te verwezenlijken. Alles wat  door de statuten of door de wet niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering valt onder de bevoegdheid van het bestuur Alle rechtsvorderingen, zowel als eisende en als werende partij, kunnen ingesteld worden door het bestuur en in voorkomend geval van nabij gevolgd worden door de  voorzitter of door een lid dat hiervoor door het bestuur wordt afgevaardigd. Art. 32 De mandaten van de leden van het bestuur zijn onbezoldigd. Nochtans mag de terugbetaling van kosten, zoals die voor verplaatsing en aankopen, toegestaan  worden aan de leden van het Bestuur alsook aan personen die door het bestuur met een zending worden belast. Hoofdstuk 6. DAGELIJKS BESTUUR Art. 33 Het bestuur vertrouwt het dagelijks beleid van de vereniging toe aan het Dagelijks Bestuur hetwelk minimaal is samengesteld uit de Voorzitter, de secretaris en de  penningmeester van het bestuur. Voor specifieke taken kunnen een of meerdere personen, gekozen uit hoofde van hun bijzondere competentie, worden aangeduid. De  beslissingen van het dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid of staking van stemmen wordt de zaak doorverwezen naar  het bestuur. Art. 34 De geldelijke verrichtingen gedaan door het dagelijks bestuur zullen uitsluitend geschieden via de door de penningmeester geopende rekeningen op naam van de  vzw WSKLuM V. De uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald door het bestuur. Art. 35 Alle handelingen die de vereniging binden en die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, moeten goedgekeurd worden door het bestuur. Ze worden  ondertekend, behalve bij speciale volmacht verleend door het bestuur, door de voorzitter en door een bestuurder. Het bestuur of haar afgevaardigden moeten geen  verantwoording geven aan derden over deze volmacht. Hoofdstuk 7.  BOEKHOUDING Art. 36 Het boekjaar begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december.  Art. 37 Bij het einde van het boekjaar maakt het bestuur de rekening van het afgelopen boekjaar en een begroting voor het volgend boekjaar op. De eindafrekening van  het afgelopen boekjaar wordt door de benoemde commissarissen of rekeningtoezichters nagekeken en van commentaar voorzien. Art. 38 Elke financiële transactie gebeurt via de door de penningmeester geopende rekeningen op naam van de WSKLuM V. Hoofdstuk 8.      AANSPRAKELIJKHEID Art. 39 De bestuurders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Uit hoofde van hun beheer gaan ze geen enkele persoonlijke verplichting aan  met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging. Art. 40 De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Bestuurders zijn aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening  kunnen verschillen. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, de wet en de statuten.  Hoofdstuk 9. INTERN REGLEMENT Art. 41 Het intern reglement van WSKLuM V zal door het bestuur aangepast worden telkens als nodig. De laatste aanpassingen zijn van maart 2020.  Art. 42 Ingeval van wangedrag, het niet naleven van de statuten of de door het bestuur vastgelegde reglementen, kunnen er maatregelen tegen de overtreders genomen  worden. Deze maatregelen worden getroffen door het bestuur. De modaliteiten zijn opgenomen in het intern reglement.   Art. 43 Klachten moeten schriftelijk binnen de twee weken na de gebeurtenis aan de voorzitter of aan een lid van het bestuur betekend worden. De bestemmeling is  verantwoordelijk voor het inschrijven van de klacht op de agenda van de volgende vergadering van het bestuur. Hoofdstuk 10. ALLERLEI Art. 44 De bestuurders, de Uiteindelijke Begunstigden, zijn overeengekomen dat indien om een of andere reden hun vereniging zou ophouden te bestaan als burgerlijke  personaliteit, ze onder de leden zou blijven voortbestaan als een feitelijke vereniging.  Art. 45 De partijen willen zich volledig aan de wet houden. Hieruit vloeit voort dat de schikkingen van deze wet, waar deze akte niet uitdrukkelijk melding van maakt,  als beschreven zullen beschouwd worden en de clausules die tegenstrijdig zouden zijn met de verplichte schikkingen van deze wet als niet beschreven zullen beschouwd  worden.