WSKLuM   VILVOORDE  v.z.w.         Havendoklaan 2         1800   VILVOORDE      tel:  0470 / 27 57 27 info@wsklumvilvoorde.be STATUTEN Hoofdstuk 1.  DE VERENIGING  Art. 1 Op 03 december 1977 werd in het kader van de SPORTKRING van de LUCHTMACHT, een vereniging zonder winstgevend doel opgericht:  “ WATERSPORTKRING van de LUCHTMACHT VILVOORDE”,  afgekort tot “ WSKLuM V”. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 2 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement BRUSSEL. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om  de zetel te verplaatsen, naar om het even welke plaats binnen het Nederlandstalig taalgebied en de nodige formaliteiten hiertoe te vervullen.  Art. 2 Het doel van de vereniging is de beoefening en bevordering van de watersport, met een bijzondere nadruk op de kleinzeilerij. De vereniging geeft iedereen een gelijke behandeling  ongeacht ras, religieuze of politieke overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid.  De vereniging ontzegt zich formeel elke inmenging in politieke,  filosofische, religieuze en militaire standpunten. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die  nodig zijn om haar doelstelling te realiseren. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn. Daarnaast kan de vereniging alle  activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. Dit met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan  de opbrengsten volledig zullen bestemd worden voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.  Art. 3 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden. In het geval van een vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering, tijdens dezelfde beraadslaging, één of meerdere vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden vastleggen. Deze zijn belast met de vereffening van de ontbonden vereniging, Het erfdeel van de vereniging wordt overgedragen aan een vereniging met hetzelfde doel als bepaald in deze statuten of aan een  door Defensie gepatroneerd sociaal werk. Hoofdstuk 2. LIDMAATSCHAP  Art. 4 De vereniging heeft leden, toegetreden leden en ereleden.  Art. 5 Aansluiting: elke kandidaat dient een schriftelijke aanvraag in bij de Raad van Bestuur. Deze  deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat zonder verantwoording. Bij gunstige  beslissing en na betaling van zijn jaarlijkse bijdrage wordt de kandidaat voorlopig aangesloten. Vanaf dan kan hij gebruik maken van de infrastructuur en de diensten van de WSKLuM V.  De definitieve aanvaarding wordt genomen door de Algemene Vergadering.   Art. 6 Kandidaten van volgende categorieën  krijgen bij aanvaarding de hoedanigheid van lid en hebben stemrecht: personen (militairen en statutaire burgers) verbonden aan Defensie, al of niet in actieve dienst. Agenten, al of niet  in actieve dienst, verbonden  aan de in België gelegen NAVO-instellingen. Belgische oud-militairen die een beroepsactiviteit van minimum vijf jaar effectieve dienst bij Defensie kunnen voorleggen. Toegetreden leden die door de Algemene Vergadering als lid worden aanvaard. Het aantal leden mag niet minder zijn dan drie. Art. 7 Kandidaten die niet tot de hoger vermelde categorieën  behoren zijn toegetreden leden en hebben geen stemrecht. Zij kunnen zich kandidaat stellen als bestuurder.  Toegetreden leden kunnen na een periode van vijf jaar lidmaatschap en mits voordracht door de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering worden aanvaard als lid.   Familiaal aangesloten gezinsleden zijn toegetreden leden.   Art. 8 Ereleden zijn personen die belangrijke diensten bewezen hebben aan de vereniging. Hun kandidatuur wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur en toegekend door de Algemene  Vergadering. Ereleden hebben stemrecht en kunnen zich kandidaat stellen als bestuurder.  Art. 9 Elke activiteit voortvloeiend uit het lidmaatschap bij de WSKLuM V mag enkel op het sportieve vlak gebeuren en mag nooit aanleiding geven tot om het even welk contract of  vergoeding.  Art. 10 Ontslag: ieder lid, erelid of toegetreden lid kan zijn lidmaatschap opzeggen mits een ontslagbrief te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een ontslagnemende is evenwel verplicht tot de betaling van zijn kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin ontslag wordt ingediend. Wordt aanzien als ontslagnemend, diegene die niet in orde is met zijn bijdrage op 15 januari van het lopend jaar. Wie zijn bijdrage voldoet na deze datum maar voor 31 Jan van het lopend jaar blijft aangesloten in zijn hoedanigheid, maar verliest zijn stemrecht voor de eerstkomende Algemene Vergadering. Hoofdstuk 3. DE ALGEMENE VERGADERING   Art. 11 De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden en stemgerechtigde ereleden. De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt, principieel in de maatschappelijke zetel,  plaats in de loop van het eerste trimester. De toegetreden leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, zij hebben evenwel geen stemrecht. Toegetreden leden die door de vergadering tot bestuurder verkozen zijn, krijgen voor  de duur van hun mandaat de hoedanigheid van lid.  Art. 12 De oproep voor de Algemene Vergadering zal aan alle leden, ereleden en toegetreden leden gestuurd worden volgens de wettelijke bepalingen.  De agenda en het verslag van de laatste Algemene Vergadering worden bij de oproeping gevoegd. Elk lid mag vragen om een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen. Elk voorstel,  ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht. De aanvragen dienen gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tenminste één maand voor  de datum van de Algemene Vergadering.   Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.   Alle stemgerechtigden hebben recht op een gelijkwaardige stem, ieder van hen beschikt over één stem. De vertegenwoordiging wordt toegestaan mits voorlegging van een geschreven  volmacht. In geen enkel geval kan een  lid meer dan twee stemmen uitbrengen, zijn stem en deze van diegene die hij vertegenwoordigt.  Art. 13 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door het lid van de Raad van Bestuur met de meeste anciënniteit dat aan de  vergadering deelneemt. De Voorzitter duidt een secretaris voor de vergadering aan.   De Algemene Vergadering duidt twee personen aan voor het opnemen van de stemmen.   Art. 14  De Algemene Vergadering heeft volgende exclusieve bevoegdheden: de wijziging van de statuten. de benoeming en afzetting van de bestuurders en de rekeningtoezichters.  de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters. de benoeming en het ontslag van de ereleden. de aanvaarding en uitsluiting van de leden, ereleden en toegetreden leden. de goedkeuring van begroting en rekeningen. de ontbinding van de vereniging en in het algemeen, alle beslissingen die buiten de wettelijke en statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur liggen. Art. 15 De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.   Art. 16 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden, behoudens anders vermeld, genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de  Voorzitter doorslaggevend. Op aanvraag van de meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, gebeuren de stemmingen geheim. Zij zijn altijd geheim zo het gaat over personen.  Een blanco stembiljet wordt niet geteld; enkel die stembiljetten die een stem uitbrengen voor of tegen een kandidaat of voorstel worden geteld.  Art. 17 Wijzigingen van de statuten:  De aanpassingen aan de statuten aangebracht door de Raad van Bestuur worden aan de Algemene Vergadering voorgesteld en uitgelegd.   Voor een statuutwijziging moeten twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de  stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede  vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de  eerste vergadering worden gehouden.   Art. 18 Een uitsluiting van een lid, erelid of toegetreden lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de  aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Art. 19 De Algemene Vergadering benoemt of vervangt bestuurders wiens mandaat ten einde loopt of die ontslagnemend, afgezet of overleden zijn. De leden van de Raad van Bestuur  worden verkozen voor de duur van 3 jaar. Zij kunnen ook verkozen worden voor een onbepaalde duur.  De Algemene Vergadering duidt twee rekeningtoezichters aan, niet bestuurders, belast met het nazicht van de boekhouding van de WSKLuM V. Hun mandaat loopt over 3 jaar . Zij kunnen  ook verkozen worden voor een onbepaalde duur.  Bestuurders en rekeningtoezichters kunnen steeds door de Algemene Vergadering worden afgezet.  Art. 20 Tijdens de Algemene Vergadering, zullen de ontvangsten, uitgaven en de afrekeningen van het verlopen jaar voorgelegd worden. De aanvaarding hiervan door de Algemene  Vergadering betekent dat er kwijting wordt verleend aan de Raad van Bestuur en aan de rekeningtoezichters. De voorstellen, begrotingen en aanbevelingen voor het volgende jaar worden  ter goedkeuring voorgelegd.   Art. 21 De bijdragen worden jaarlijks goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.   De bijdrage der leden mag niet hoger zijn dan 2500 Euro.  Art. 22 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag en getekend door de Voorzitter en de Secretaris, alsook door de leden die er om vragen. Dit  verslag wordt bewaard op de zetel van de vereniging. De verslagen liggen ter inzage van de leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen.   Art. 23 Elke wijziging aan de statuten, benoeming, ontslag of afzetting van bestuurders en rekeningtoezichters, zal bij het Belgisch Staatsblad ter publicatie aangeboden worden.   Hoofdstuk 4. DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  Art. 24 De Raad van Bestuur kan steeds in het belang van de vereniging een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen.  Een Buitengewone Algemene Vergadering dient samengeroepen op aanvraag  van één vijfde van de leden. Deze aanvraag dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan de  Voorzitter. Een Buitengewone Algemene Vergadering dient samengeroepen te worden bij ontslag van één derde of meer van de Raad van Bestuur.  Art. 25 De oproepingen en stemmingen gebeuren volgens de procedure voorzien voor de gewone Algemene Vergadering.   Hoofdstuk 5. DE RAAD VAN BESTUUR Art. 26 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie leden, verkozen door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet lager zijn dan het aantal  leden en mag niet hoger zijn dan vijftien. Indien er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen zal voorrang gegeven worden aan de leden boven de toegetreden leden. Vervolgens zal er een  rangschikking opgemaakt worden volgens het aantal bekomen stemmen.   Art. 27 Het mandaat van bestuurder eindigt bij het overlijden of in het geval van onbekwaamheid van de bestuurder. Zijn tot bestuurder verkiesbaar de leden, ereleden en de aanwezige  toegetreden leden, allen in regel met hun bijdrage. Zij zijn herkiesbaar en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet. Alvorens een Bestuurder af te zetten dient de  Algemene Vergadering hem de kans te geven zijn verdediging voor te leggen. Bestuurders die zonder aanvaardbare reden afwezig zijn op vier op elkaar volgende bestuursvergaderingen  worden uitgesloten uit de Raad van Bestuur.   Art. 28 De Raad van Bestuur verkiest onder de bestuurders minimum:  een voorzitter een secretaris  een schatbewaarder  De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt ter publicatie aangeboden in het Staatsblad als bijlage bij wijziging van de statuten of als alleenstaande melding.  De functie van voorzitter, secretaris en schatbewaarder dienen bezet te zijn. Bij ontstentenis zal de Algemene Vergadering, voor om het even welke activiteit, moeten samenkomen. De Raad van Bestuur zal de lopende zaken afhandelen en binnen de dertig dagen een Bijzondere Algemene Vergadering samenroepen. Art. 29 De Raad van Bestuur mag zich laten bijstaan door personen, gekozen uit hoofde van hun bijzondere competentie, die nuttig zijn voor de goede werking van de vereniging. De duur  van deze bijstand kan beperkt worden.  Art. 30 De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist maar ten minste 2 maal per jaar. Hij dient samengeroepen te  worden indien 5 bestuurders erom vragen. De vergaderingen gebeuren op de plaats vermeld in de oproep. Bij afwezigheid van de Voorzitter zal de bestuurder met de meeste anciënniteit de  vergadering van de raad voorzitten.  Art. 31 De Raad van Bestuur kan enkel beslissen zo de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal  stemmen voor en tegen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend.  De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in verslagen opgenomen en getekend door de Voorzitter en de Secretaris. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de Vereniging.  Zij blijven ter inzage van de leden.  Art. 32 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor wat betreft het beheer van de vereniging teneinde haar doel te verwezenlijken. Alles wat door de statuten of  door de wet niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur  Alle rechtsvorderingen, zowel als eisende en als werende partij, kunnen ingesteld worden door de Raad van Bestuur en in voorkomend geval van nabij gevolgd worden door de Voorzitter  of door een lid dat hiervoor door de Raad wordt afgevaardigd.  Hoofdstuk 6 . DAGELIJKS BESTUUR  Art. 33 De Raad van Bestuur vertrouwt  het dagelijks beleid van de vereniging toe aan het Dagelijks Bestuur hetwelk minimaal is samengesteld uit de Voorzitter, de secretaris en de  penningmeester van de Raad van Bestuur. Voor specifieke taken kunnen een of meerdere personen, gekozen uit hoofde van hun bijzondere competentie, worden aangeduid. De beslissingen  van het dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid of staking van stemmen wordt de zaak doorverwezen naar de Raad van Bestuur.   Art. 34 De geldelijke verrichtingen gedaan door het dagelijks bestuur zullen uitsluitend geschieden via de door de penningmeester geopende rekeningen op naam van de vzw WSKLuM V.  De uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald door de Raad van Bestuur.  Art. 35 Alle handelingen die de vereniging binden en die geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, moeten goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. Ze worden ondertekend,  behalve bij speciale volmacht verleend door de Raad van Bestuur, door de voorzitter van die raad en door een bestuurder. De Raad van Bestuur of haar afgevaardigden moeten geen  verantwoording ten overstaan van derden geven betreffende deze volmacht.  Art. 36 De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd. Nochtans mag de terugbetaling van kosten, zoals die voor verplaatsing en aankopen, toegestaan worden aan  de leden van de Raad alsook aan personen die door de Raad van Bestuur met een zending worden belast.  Hoofdstuk 7.  BOEKHOUDING   Art. 37 Het boekjaar begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december.  Art. 38 Bij het einde van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de rekening van het afgelopen boekjaar en een begroting voor het volgend boekjaar op. De eindafrekening van het  afgelopen boekjaar wordt door de benoemde rekeningtoezichters nagekeken en van commentaar voorzien.   Art. 39 Elke financiële transactie gebeurt via de door de penningmeester geopende rekeningen op naam van WSKLuM V.  Hoofdstuk 8.      AANSPRAKELIJKHEID  Art. 40 De bestuurders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. In hoofde van hun beheer gaan ze geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de  verbintenissen van de vereniging.  Art. 41 De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, de wet en de statuten.  Hoofdstuk 9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Art. 42 Het huishoudelijke reglement van WSKLuM V zal door de Raad van Bestuur aangepast worden telkens als nodig.  Art. 43 Ingeval van wangedrag, het niet naleven van de statuten of de door de Raad van Bestuur vastgelegde reglementen, kunnen er maatregelen tegen de overtreders genomen worden.  Deze maatregelen worden getroffen door het Dagelijks Bestuur. De modaliteiten zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.   Art. 44 Klachten moeten schriftelijk binnen de twee weken na de gebeurtenis aan de voorzitter of aan een lid van het Dagelijks Bestuur betekend worden. De bestemmeling is  verantwoordelijk voor het inschrijven van de klacht op het dagorder van de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur of naargelang het geval van de Raad van Bestuur.  Hoofdstuk 10. ALLERLEI  Art. 45 De deelgenoten zijn overeengekomen dat indien om een of andere reden hun vereniging zou ophouden te bestaan als burgerlijke personaliteit, ze onder de leden zou blijven  voortbestaan als een vereniging van gemeen recht.  Art. 46 De partijen willen zich volledig aan de wet houden, daaruit vloeit voort dat de schikkingen van deze wet, waar deze akte niet uitdrukkelijk melding van maakt, als beschreven  zullen beschouwd worden en de clausules die tegenstrijdig zouden zijn met de verplichte schikkingen van deze wet als niet beschreven zullen beschouwd worden.